22Mars2018

Prof.Dr.Gani JASHARI

Prof.Dr.Gani JASHARI

 
 
Emri: GANI
Ateria: Qazim
Mbiemri: JASHARI
Datelindja: 01. tetor. 1952.
Vendlindja: Medvegje
Adresa e vendit te punes: Departamenti i Fizikes, FSHMN, Universiteti i Prishtines(UP)
 

DIPLOMAT

1972: Diploma e mesuesit. Shkolla Normale, Prishtine.
1976: Profesor i Fizikes,FSHMN, Universiteti i Prishtines, Prishtine.
1982: Magjister i shkencave te Fizikes, FSHMN, Universiteti i Zagrebit.
1984: Doktor i shkencave te Fizikes, FSHMN, Universiteti i Zagrebit.

USHTRIMI I DETYRES SE MESIMDHENIES:

 1977-1984: Asistent i Fizikes, Katedra e Fizikes, FSHMN, UP.
1977-1978 për herë të parë në Banjën e Sijarinës (Medvegjë) u hap shkolla e mesme në gjuhën shqipe. Ishte themelues dhe njëkohësisht profesor i shkollës së mesme në gjuhën shqipe. Së bashku me disa të tjerë, udhëtonin dy herë në javë nga Prishtina për të mbajtur mësimin dhe ate, pa kurrfarë kompenzimi.
1985-1991: Docent, Katedra e Fizikes, FSHMN, UP.
1991-2001: Profesor inordinar, Katedra e Fizikes, FSHMN, UP.
2001: Profesor ordinar(rregullt), Departamenti i Fizikes, FSHMN, UP.
Lendet qe Iigjeroj: Fizike Atomike, Fizike Molekulare, Optike, Laseret, RrezetX.

PERGJEGJESETE KOLEKTIVE NE FAKULTET

2001-2008: Shef i Departamentit te Fizikes, FSHMN, UP.
2008: Udhe'heqes i studimeve te doktorates, UP.

VEPRIMTARIA SHKENCORE

Publikime ne revista nderkombetare dhe te vendit. Pjesemarrja ne Konferenca dhe Simpoziume shkencore me karakter nderkombetar dhe kombetar. Angazhimi ne projekte hulumtuese-shkencore. Vizita pune ne Universitete jashte vendit.

LISTA E LIBRAVE TE SHKRUAR

TEKSTET UNIVERSITARE

1.Fizika Atomike dhe Molekulare. UP Prishtine. 1999.
2.Orbitalet Molekulare ne Kimi (perkthim nga kroatishtja). Prishtine 1984.
3.Leksione nga Laseret (dispence), UP, Prishtine 2001.
4.Optika (dispence), UP, Prishtine 2001.

TEKSTET SHKOLLORE

1.Fizika per kl. 8, ETMM, Prishtine 1988.
2.Fizika per kl. e II Shkolle te mesme(shendetesi dhe veterine), ETMM. Prishtine
1988.
3.Fizika per kl. e III Shkolle te mesme (shendetesi dhe veterine), ETMM. Prishtine 1988.
4.Fizika per kl. e IV Shkolle te mesme (shendetesi dhe veterine). ETMM, Prishtine 1989.
5.Fizika per kl. e 8, Libri shkollor, Prishtine 1998.
6.Fizika per kl. e II Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor. Prishtine 1996.
7.Fizika per kl. e III Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor, Prishtine 1997.
8.Fizika per kl. e IV Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor, Prishtine 1997.
9.Fizika per kl. e IV gjimnaz (drejtimi Mat-natyror), Libri shkollor. Prishtine 1999
10.Fizika per kl. X (gjimnaz i pergjithshem. gjimnaz matematikor me informatike),
Libri shkollor. Prishtine 2003.
11.Fizika per kl. IX (gjimnaz matematikor), Libri Shkollor, Prishtine 2004.
12.Fizika per kl. X (gjimnaz i pergjithshem). Libri Shkollor, Prishtine 2007.

PUBLIKIMET SHKENCORE NE VEND

1.Computer - assisted generation of aza-benzenoid. Bulletin of the Chem. and Techn. of Kosova. Prishtine' 1983.
2.Metoda e Huckelit ne llogariijen e energjive te strukturave benzenoide, Kerkime, Akademia e Shkencave dhe Arteve te Kosoves(ASHAK) Prishtine 2000
3.The distance spectra of heteromolecules,Buletini i FSHMN, Prishtine 1986.
4.Odredjivanje koncentracije Urana u nekim dielektricnim materijalima i metalima preko tragova fisionih fragmenata, Buletini i FSHMN, Prishtine 1988.
5.Matrica e largesise ne llogaritjen e energjise te molekulave, Buletini i FSHMN ne Prishtine 1995.
6.Indeksat Stabile (Energjia Rezonante) e disa molekulave benzenoide, Buletini i FSHMN, Prishtine 1998.
7.Llogaritja e spektrit te molekulave me ane te matrices se largesise D, Buletini i FSHMN Prishtine 1998.
8.Kvalitativna analiza zagadjenosti nekih otpadnih voda na Kosovu, Jug. Zbor. Fizike. Prishtine 1974.
9.Spectrat Molekulare, Buletini, Fizika, Prishtine 1982.
10.Teoria e Grafeve dhe Energjia Rezonante Topologjike e Molekulave
Benzenoide, BKTK Prishtine 1983.
11.Metodat Orbitale Molekulare ne Llogaritjen e Energjive te Molekulave
Benzenoide, Buletini i FSHMN. Prishtine 1982.
12.Varshmeria e Frekuencave te Zgjatjes nga Parametrat e Lidhjes, BKTK,
Prishtine 1986.
13.Shqyrtimi i Kontinuumit te Spektrit te Hidrogjenit, Buletini i SHLP, Gjilan 1987.
14.Shqyrtimi i Spektrave te Largesise te disa Llojeve te Grafeve
Molekulare, BKTK, Prishtine 1984.
15.Teoria e Grafeve dhe Zbatimi i saj, Buletini i FSHMN, Prishtine 1986.
16. Llogaritja e ETR, ETR(PE) dhe ER per disa Molekula, Buletini i FSHMN, Prishtine 1995.
17.Llogaritja e densitetit spektral per Benzen, Naftaline dhe Ciklopropan me ane te matrices se fqinjesise. Buletini i FSHMN, Prishtine 2003.
18. Energjia rezonante topologjike per elektron(ERT(PE)) ne disa molekula benzenoide. Acta Chemica Kosovica. Prishtine 2003,

LISTA E PUBLIKIMEVE JASHTE VENDIT

1.On the Distance Matrix of Molecules Containing Heteratoms. Nederland. Ed. R. B. King Elsevier, Amsterdam, 1993.
2.The Connection Between Adjacency Matrix and Boundary Code Benzenoid Hidrocarbons. Croat. Chem. Acta, Zagreb, 1993.
3.Racunanje Topoloske Rezonantne Energije za neke Benzenoidne Molekule pomocu Teorije Grafova, Zbornik, Rovinj, Croatia 1983.
4.Note on the Application of Reduced Graph Model in Conjuction with Search Trees to the Enumeration of Kekule Structures, Monatshefte fur Chemie, Wien, Austria, 1984.
5.On the Distance Spectrum of a Cycle, Chec. Academic Praga, Chec. Rep. 1995.
6.Grafi Molekular dhe Energjia Rezonante Topologjike e Molekulave Benzenoide, ASHA T, Tirane, Shqiperi, 1999.
7.Relation Between the Adjacency Matrix and Distance Matrix of Benzenoidal Molecules, BPU4 (Fourth General Conference of the Balkan Physical Union), Bulgaria 2000.
8.0 nekim Topologijskim Svojstvima Benzenoidnih Struktura, punim i magjistratures, Kroacia - Zagreb, 1982.
9.Spektralna Teorija Molekularne Matrice Udaljenosti, diss.,Kroacia - Zagreb, 1984.
10.Relations between the adjacency matrix and distance matrix of benzenoidal molecules. Journal of Physics, Sofje 2005.
11. Physical Fields described by Maxwell's Equations, American Journal of Physics, August 2006.
12.Fields described by Maxwell's Equations. Conference of Balkan Physical Union.BPU 22-26. August 2006. Istanbul.

AKTIVITETI NE VITET E FUNDIT

1.Metoda e Huckelit ne llogaritjen e energjive te strukturave benzenoide, Kerkime , Akad. Prishtine 2000.
2.Indeksat Stabile (Energjia Rezonante) e disa molekulave benzenoide, Bilteni i FSHMN, Prishtine 1998.
3.Llogaritja e spektrit te molekulave me ane te matrices se largesise D, Bilteni i FSHMN Prishtine 1998.
4.Grafi Molekular dhe Energjia Rezonante Topologjike e Molekulave Benzenoide, ASHAT, Tirane, Shqiperi, 1999.
5.Relation Between the Adjacency Matrix and Distance Matrix of Benzenoidal Molecules, BPU4 (Fourth General Conference of the Balkan Physical Union), Bulgaria 2000.
6.Fizika Atomike dhe Molekulare, Tekst Universitar, UP Prishtine, 1999.
7.Leksione nga Laseret (dispence), UP, Prishtine 2001.
8.Optika (dispence), UP, Prishtine 2001.
9.Fizika per kl. e 8, Libri shkollor 1998.
10.Fizika per kl. e II Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor 1996.
11.Fizika per kl. e III Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor 1997.
12.Fizika per kl. e IV Shkolle te mesme (shendetesi), Libri shkollor 1997.
13. Fizika per kl. e IV gjimnaz (drejtimi Mat-natyror), Libri shkollor 1999.
H.Buletini i FSHMN. Nr. 13. 2003
15.Acta Chemica Kosovica. Nr. 12. 2003
16.Fizika per kl. X (gjimnaz i pergjithshem, gjimnaz matematikor me informatike), Libri shkollor, Prishtine 2003.
17.Fizika per kl. IX (gjimnaz matematikor), Libri Shkollor, Prishtine 2004
18.Analiza e shperndarjes difunduese te atomeve te Bakrit ne atomet e Nikelit. Acta Chemica Kosovica, Prishtine 2005, Nr. 14. (G. Jashari, M. Bytyci, J. Hoxha, M. Ganijaj)
19.Relations between the adjacency matrix and distance matrix of benzenoidal molecules. Journal of Physics, Sofje 2005.
20.G.J., S.A., A.V., Physical Fields described by Maxwell's Equations, American
Journal of Physics, August 2006
21.Monitoring I rrezatimit radioaktiv. Projekt Shkencor. Prishtine, 2000.
22.G.J., S.A., A.V., Fields described by Maxwell's Equations, Conference of Balkan
Physical Union, BPU 22-26, August 2006. Istanbul.
23. Fizika per kl. X (Gjimnazi i Shkencave te natyres). Libri Shkollor. Prishtine 2007.

Referencat: 
1.CV personale e Prof.Jasharit
2.Ku na mbetën trojet tona i autorit Ramiz Kadriu f.96
3.Epoka e re e datës 4 qershor 2007 f.8